مایه شکن+مبدل

کلیه مایع شکن و مبدل ها به سفارش این شرکت و با برند تاپ کار تولید شده و از نظر کیفیت از بهترین متریال استفاده گردیده است.

Refrigerant Volume Nominal Capacity (kw) Dimensions (mm) Connection (ODF) MODEL
R404A R134A R134A
(L) 5°c -18°c 5°c -18°c 5°c -18°c D2 D1 D H1 H Discharge Line Suction Line
1.5 4.5 2.8 4.3 2.7 7.1 3.3 2.36 2.09 4.02 1.18 8.82 3/8 1/2 TK/HSA-2404
1.8 6.9 4.2 6.1 4 10.6 4.8 2.36 2.09 4.02 1.18 10.39 3/8 5/8 TK/HSA-2405
3.8 9.1 6.1 8.1 6 14.2 6.2 2.72 3.15 5.51 1.3 10.63 1/2 3/4 TK/HSA-2406
4.3 16.2 8 14 7.8 25.6 11.7 2.72 3.15 5.51 1.5 12.6 1/2 7/8 TK/HSA-2407
7.3 26.7 12.5 25.4 12 41.6 18.8 3.74 3.23 6.5 1.77 15.75 5/8 1-1/8 TK/HSA-2411
9.7 42.8 17 37.6 16.5 66.1 29.8 3.15 3.23 6.5 2.17 20.87 3/4 1-3/8 TK/HSA-2413
10.5 53.1 22 50.8 21 79.3 41.1 3.19 3.23 6.5 2.17 22.83 7/8 1-5/8 TK/HSA-2415
10.5 75.4 25 71.8 23 92.2 49.5 ? 3.15 8.62 1.93 16.93 7/8 2-1/8 TK/HSA-2417